Piecza Zastępcza

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej realizuje

Zespół ds rodzinnej pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:

  • Monika Zawada– Z-ca Kierownika PCPR w Człuchowie,
  • Marta Nowacka– starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  • Ewelina Szeliga– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  • Magdalena Ślusarczyk– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  • Ewelina Chojnacka – pracownik socjalny,
  • Małgorzata Kłobukowska– psycholog,

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

Rodzina zastępcza:

  a) spokrewniona – stanowią dziadkowie i rodzeństwo dziecka,

  b) niezawodowa – stanowią pozostałe osoby,

  c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna – stanowią osoby, z którymi została podpisana umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej;

Rodzinny dom dziecka:

stanowią osoby, z którymi została podpisana umowa o pełnienie funkcji rodzinnego domu dziecka.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż:

  • 1002 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • 1517 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodziny zastępcze mają zapewnione także wsparcie: koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pedagoga, pracownika socjalnego, psychologa, prawnika.

Obraz Pexels z Pixabay