Powiat człuchowski realizuje projekt „Pomorskie dzieciom”

Powiat Człuchowski wnioskodawcą grantu „Pomorskie dzieciom”

W dniu 30 sierpnia 2021r. podpisano umowę z Województwem Pomorskim dotyczącą udzielenia grantu Powiatowi Człuchowskiemu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, na łączną kwotę 64.900,00 zł w tym ze środków UE w kwocie 61294,44 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 3.605,56 zł.

Celem grantu jest wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie w realizacji zadań mających na celu łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą), wsparcie rodzin zastępczych jak również pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

Wsparcie dla dzieci i młodzieży dotyczy głównie obszaru wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, ze względu na kumulację czynników stresogennych u wychowanków w okresie epidemii. Dodatkowo Grantobiorca zamierza zrealizować bony edukacyjne poprzez doposażenie wychowanków pieczy zastępczej w sprzęt komputerowy celem wsparcia ich w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie epidemii COVID – 19.

Wsparcie rodzin zastępczych oraz pracowników polega na uczestnictwu w superwizji jako narzędzia zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego

Grantobiorcą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.

Całość projektu potrwa do czerwca 2022 r. i jest finansowana w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.