Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5, adres e-mail: pcprczluchow@gmail.com, tel 59834 51 47.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych — Michał Gruchała email: Tel 793949614 inspektorochronydanych@o2.pl.. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, na podstawie:

• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

• Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie osobowych

• udzielonej zgody.

4. Dane przetwarzane są na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ART.6 ust. 1 c, d, e. jak również na podstawie art. 9 ust. 2. b , c, f,h,i

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania na podstawie określonej w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: – dostępu do treści danych; – sprostowania danych; – ograniczenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych —w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa; – prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.