Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCPR Człuchów: pcprczluchow.pl

Data publikacji strony: 2022.02.21

Data aktualizacji niniejszej strony: 2022.02.21

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.02.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.Strona jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie nie występują Filmy.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Krzysztof Adamczyk.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 834 41 57 lub e-mailowo pcprczluchow@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 z klatką schodową i z rampą przystosowaną dla wózków inwalidzkich, 1 tylne dla pracowników.

Sekretariat znajduję sie po lewej stronie od wejścia głównego w pokoju nr 1.

Pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego – na przeciwko PZOoN Człuchów.

Wyznaczono na parkingu miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie jest Krzysztof Adamczyk.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

ul. Wojska Polskiego 5

77-300 Człuchów

tel. 59 834 51 47

email: pcprczluchow@gmail.com