Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy

1. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zadania z tego zakresu realizuje Z-ca Kierownika Monika Zawada.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Pomocą obejmuje się osoby pełnoletnie, które opuściły pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze), gdy umieszczenie w/w formach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie (musi być sporządzony Indywidualny Program Usamodzielnienia). Osoby usamodzielniające się, po spełnieniu określonych przepisami wymogów mogą wnioskować o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Wysokość świadczeń dla osób usamodzielnianych wynosi następująco:

1) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 595 zł miesięcznie i jest przyznawana na czas nauki, do czasu jej zakończenia, nie dłużej niż do 25 r.ż.

2) pomoc pieniężna na usamodzielnienie– uzależniona jest od czasu pobytu w pieczy zastępczej i wynosi :

 a) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3.921.00zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

  b) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną:

 – niemniej niż 7.839,00zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

nie mniej niż 3.921,00zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat;

nie mniej niż 1.961,00zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 1 roku.

Podstawą przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie jest przygotowanie wspólnie
z opiekunem Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i jego realizacja.

3) pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo w wysokości nie niższej niż 1.782,00zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.563,00zł, pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.