Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek

PLACÓWEK NA PODSTAWIE ART. 88 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania z tego zakresu realizuje pracownik socjalny Ewelina Chojnacka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Pomocą obejmuje się osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,  w przypadku, gdy umieszczenie w w/w instytucjach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc ma na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną (poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, wspieranie w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym, motywowanie do kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji), a także pomocą:

  1. pieniężną na kontynuowanie nauki –  wynosi 551.10 zł miesięcznie i przyznaje się  na  czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat,
  2. pieniężną na usamodzielnienie:

-wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

a) 400% podstawy (7.348,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

b) 400% podstawy (7.348,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat;

c) 200% podstawy (3.674,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;

d) 100% podstawy (1.837,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.

-wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

a) 300% podstawy (5.511,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat;

b) 200% podstawy (3.674,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;

c) 100% podstawy (1.837,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od roku do dwóch lat.

Pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:

a) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (200% x 776 zł = 1 552 zł),

b) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (200% x 600 zł = 1 200 zł).

3. na zagospodarowanie – wartość ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy (5.511,00zł).