Domy Pomocy Społecznej

Zadania z tego zakresu realizuje pracownik socjalny Ewelina Chojnacka.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Wniosek składa się do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania  osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.

Na terenie powiatu człuchowskiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej w Czarnem przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom ten posiada do dyspozycji 199 miejsc.