Wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Zespół wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji,
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  • fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której dotyczy wniosek.

Legitymację osobie niepełnosprawnej od dnia 1 sierpnia 2017 r. wydaje się na podstawie ostatniego, prawomocnego orzeczenia na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż:

  1. 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (osoby poniżej 16 r. życia),
  2. 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 r. życia,
  3. w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia bez ograniczeń czasowych (na stałe).

Uwaga:
Zgodnie z art. cc ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za wydanie duplikatu legitymacji wydanej po dniu 1 września 2017 r. pobiera się opłatę w wysokości 15 zł, stanowiącą dochód budżetu państwa.

Opłatę należy uiścić w siedzibie Zespołu w momencie składania wniosku.