Nowe terminy ważności orzeczeń i kart parkingowych dla osób, których orzeczenia wygasały w czasie COVID-19

W związku z ogłoszeniem ustawy z 9 marca 2023 r. zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 852) z dniem 6 sierpnia 2023 r. uchylony zostanie art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), czyli specustawy covidowej.

To na podstawie tego przepisu orzeczenia oraz karty parkingowe, które straciły ważność w ciągu 90 dni przed 8 marca 2020 r. lub po tej dacie, cały czas obowiązują – aż do upływu 60 dni od dnia uchylenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższym ustawodawca w wyżej wspomnianej regulacji uwzględnił przepisy przejściowe zakładające stopniowe wygaszanie takich orzeczeń i kart parkingowych.

Nowe przepisy tj. art. 23 i art. 24 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw) określają 3 nowe terminy dotyczące przedłużania orzeczeń i kart parkingowych, które wygasły w czasie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego:

  1. orzeczenie lub karta parkingowa, których ważność upłynęła do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  2. orzeczenie lub karta parkingowa, których ważność upłynęła w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  3. orzeczenie lub karta parkingowa, których ważność upłynęła w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia (tj. do 5 sierpnia 2023r.) w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA! Wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu oraz karty parkingowe, których termin ważności będzie upływał po 6 sierpnia br., nie będą już wydłużane z mocy prawa.