Centrum Zdrowia Psychicznego w Człuchowie

Centrum Zdrowia Psychicznego w Człuchowie

Informujemy, że od dnia 01.08.2022 roku w Człuchowie przy ulicy Szczecińskiej 31 przy SPZOZ Człuchów uruchomione zostało Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP). Jest to program pilotażowy oferujący pomoc w dziedzinie psychiatrii dla osób od 18 roku życia. Są to świadczenia udzielane w zakresie ambulatoryjnym, stacjonarnym, dziennym psychiatrycznym i środowiskowym pacjentom psychiatrycznym. Obejmują obszar terytorialny powiatu człuchowskiego i powiatu chojnickiego. CZP udziela również pomocy pacjentom psychiatrycznym także spoza obszaru działania, jeśli pacjent takiej pomocy potrzebuje.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego zostały uruchomione trzy Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne (PZK) w lokalizacji:

– Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Człuchowie, ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów, tel.: 59 71 42 327,59 71 42 327, e-mail: pzk@spzoz-czluchow.pl

– Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Chojnicach, ul. Gdańska 15B,89-600 Chojnice

tel.: 665 006 211, 52 397 55 19, e-mail: pzkchojnice@nzozopus.pl

– Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 21A, 89-600 Chojnice

tel.: 52 396 7487, 572 774 782 ,e-mail: pzk@promedchojnice.pl

Jest to nowa forma wsparcia dla osób potrzebujących szybkiej informacji, pomocy, interwencji w szeroko pojętych kwestiach dotyczących zdrowia psychicznego. Punkty te czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 18.00.

Oferują one najszybszy dostęp do lekarza psychiatry, psychologa – w przypadkach nagłych nawet natychmiast. Personel w profesjonalny sposób przygotuje i zorganizuje spersonalizowaną ofertę pomocy w przypadkach kryzysu psychicznego, skierowaną zarówno dla pacjenta, jak i osób z jego otoczenia.

W ramach programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent będzie miał zapewnioną synchronizację opieki, z płynnym przejściem pomiędzy oddziałem psychiatrycznym a leczeniem ambulatoryjnym.

Rozpoczęcie leczenia w Centrum Zdrowia Psychicznego nie wymaga skierowania.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty CZP – więcej informacji i szczegółów znajdują się pod adresem: https://spzoz-czluchow.pl/centrum-zdrowia-psychicznego

Program korekcyjno-edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny

Organizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Program ten skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie i ma na celu pomoc tym osobom w zaprzestaniu jej stosowania.

Program skierowany jest do osób, które:

-zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,

-w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie,

-są sprawcami przemocy w rodzinie, a uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej- jako uzupełnienie podstawowej terapii,

-w wyniku osobistej decyzji samodzielnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie,

Kandydatami do programu mogą być osoby pełnoletnie, które uznają fakt stosowania przez nich przemocy we własnej rodzinie, nie mające aktywnych objawów choroby psychicznej oraz osoby, które zachowują abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu bądź innych środków odurzających, w pierwszej kolejności powinny zostać skierowane na terapię uzależnienia.

Kandydaci do programu mogą zgłaszać się przez cały rok w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 5, bądź telefonicznie pod numerem 59 834 51 47.

Wydawanie orzeczeń dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Wydawanie orzeczeń dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski w związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi są wydawane na podstawie tych samych przepisów prawa co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.

Aktualnie nie jest planowane opracowanie i wdrożenie do stosowania przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności odrębnych od dotychczas obowiązujących zasad orzekania dotyczących obywateli Polski i cudzoziemców.

Niepełnosprawność lub jej stopień orzekane są zawsze na wniosek danej osoby. Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną np. historia leczenia, karty informacyjne z hospitalizacji, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne oraz zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim, wydane nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Ważne, aby wszelkie dokumenty zostały przedłożone w formie uwierzytelnionego tłumaczenia, a więc wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Osoby z Ukrainy nie muszą posiadać zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, aby uzyskać orzeczenie. Wystarczy jedynie, że złożą stosowne oświadczenie o miejscu swojego pobytu stałego.

Нижче подаємо текст статті українською мовою:

Рішення про інвалідність або ступінь інвалідності особам з України, які прибули до Польщі у зв’язку з воєнними діями, що тривають в Україні, видаються на основі тих самих законодавчих положень, що й для осіб з польським громадянством.

В даний час не планується розробка та впровадження для подання заяв командами для винесення рішення про інвалідність, окремо від чинних досі правил судочинства для громадян Польщі та іноземців.

Інвалідність або її ступінь оцінюється завжди за бажанням даної особи. До заяви додається медична документація, наприклад, історія лікування, інформаційні картки госпіталізації, консультації спеціалістів, психологічні висновки, у тому числі медична довідка виданий польською мовою, видана не раніше ніж за 30 днів до дати подання заяви.

Важливо, щоб усі документи були представлені у вигляді завіреного перекладу, тобто виконаного присяжним перекладачем.

Особам з України для отримання довідки не потрібно мати довідку про реєстрацію постійного місця проживання. Їм достатньо лише подати відповідну декларацію про своє постійне місце проживання.

Aktywny Samorząd 2022 – ruszył nabór wniosków

Aktywny Samorząd 2022 – ruszył nabór wniosków

W związku z naborem wniosków do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (edycja 2022) skierowanego do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu człuchowskiego przekazujemy poniżej najważniejsze informacje:

Nabór ruszył 1 marca 2022 r.

Program ten finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje o rozpoczętym naborze wniosków do „Aktywnego Samorządu 2022” znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie, w zakładce Aktywny Samorząd (czwarta pozycja w lewym menu strony), oto bezpośredni link: https://starostwo.czluchow.org.pl/index.php/aktywny-samorzad-2016/4094-aktywny-samorzad-2022

Poniżej komunikat dotyczący naboru do pobrania:

Powiat człuchowski realizuje projekt „Pomorskie dzieciom”

Powiat człuchowski realizuje projekt „Pomorskie dzieciom”

Powiat Człuchowski wnioskodawcą grantu „Pomorskie dzieciom”

W dniu 30 sierpnia 2021r. podpisano umowę z Województwem Pomorskim dotyczącą udzielenia grantu Powiatowi Człuchowskiemu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, na łączną kwotę 64.900,00 zł w tym ze środków UE w kwocie 61294,44 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 3.605,56 zł.

Celem grantu jest wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie w realizacji zadań mających na celu łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą), wsparcie rodzin zastępczych jak również pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

Wsparcie dla dzieci i młodzieży dotyczy głównie obszaru wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, ze względu na kumulację czynników stresogennych u wychowanków w okresie epidemii. Dodatkowo Grantobiorca zamierza zrealizować bony edukacyjne poprzez doposażenie wychowanków pieczy zastępczej w sprzęt komputerowy celem wsparcia ich w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie epidemii COVID – 19.

Wsparcie rodzin zastępczych oraz pracowników polega na uczestnictwu w superwizji jako narzędzia zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego

Grantobiorcą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.

Całość projektu potrwa do czerwca 2022 r. i jest finansowana w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.