Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5, adres e-mail: pcprczluchow@gmail.com, tel 59834 51 47.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych — Michał Gruchała email: Tel 793949614 inspektorochronydanych@o2.pl.. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, na podstawie:

• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

• Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie osobowych

• udzielonej zgody.

4. Dane przetwarzane są na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ART.6 ust. 1 c, d, e. jak również na podstawie art. 9 ust. 2. b , c, f,h,i

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania na podstawie określonej w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: – dostępu do treści danych; – sprostowania danych; – ograniczenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych —w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa; – prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCPR Człuchów: pcprczluchow.pl

Data publikacji strony: 2022.02.21

Data aktualizacji niniejszej strony: 2022.02.21

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.02.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.Strona jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie nie występują Filmy.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 834 41 57 lub e-mailowo pcprczluchow@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 z klatką schodową i z rampą przystosowaną dla wózków inwalidzkich, 1 tylne dla pracowników.

Sekretariat znajduję sie po lewej stronie od wejścia głównego w pokoju nr 1.

Pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego – na przeciwko PZOoN Człuchów.

Wyznaczono na parkingu miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie jest …

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

ul. Wojska Polskiego 5

77-300 Człuchów

tel. 59 834 51 47

email: pcprczluchow@gmail.com