Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Człuchowie informuje, iż 19 grudnia została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń  o stopniu niepełnosprawności.

Zakłada ona m.in. wydłużenie terminu ważności orzeczeń, którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r. (dotyczy także orzeczeń, które wygasały w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 tj. w latach 2020-2023)


Orzeczenia te zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Dodatkowo ważność do 30 września 2024 r. zachowają także karty parkingowe, nie dłużej jednak niż do wydania nowego, prawomocnego orzeczenia.

USTAWA z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Ustawa weszła w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) osobom z niepełnosprawnościami w 2024 roku będzie przysługiwało nowe świadczenie wspierające.

Zgodnie z intencją ustawodawcy celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z niepełnosprawnościami mającym największą potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia i dodatkowo uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt), wydaną przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnościami, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 87 do 100 punktów.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem  o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem  o inwalidztwie). Nie będzie miał znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie się odbywać w II etapach:

I etap – uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2024 r. można złożyć wniosek o ww. decyzję wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz kopią dokumentu poświadczającego posiadanie orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

WAŻNE! Procedura uzyskania oceny poziomu potrzeby wsparcia nie łączy się w żaden sposób z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany posiadanego przez osobę niepełnosprawną orzeczenia. Wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostają bez zmian.

Wniosek i kwestionariusz można pobrać na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod linkiem https://www.gdansk.uw.gov.pl/6942-osoby-z-niepelnosprawnosciami-zmiana-przepisow-od-1-stycznia-2024-r

Wniosek z załącznikami można składać:

elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/

pocztą tradycyjną listem poleconym na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku,

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

osobiście w formie papierowej w siedzibie WZOoN w godzinach 8-15 – ul. Smoluchowskiego 18 F

– za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekaże wniosek wraz z kwestionariuszem do Zespołu Wojewódzkiego w terminie nieprzekraczającym 7 dni,

II etap – złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:
– Platformę PUE ZUS
– Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
– Bankowość elektroniczną

Szczegółowych informacji dotyczących:

-decyzji o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia udziela Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim – tel. 58 3077408; fax: 58 3053697, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl

-uzyskania prawa do świadczenia wspierającego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych – tel. 22 560 16 00

– wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego pod numerem telefonu 22 245 61 00. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00

-świadczenia wspierającego można znaleźć na stronie internetowej: ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE KROK PO KROKU – GOV.PL

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Nowe terminy ważności orzeczeń i kart parkingowych dla osób, których orzeczenia wygasały w czasie COVID-19

W związku z ogłoszeniem ustawy z 9 marca 2023 r. zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 852) z dniem 6 sierpnia 2023 r. uchylony zostanie art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), czyli specustawy covidowej.

To na podstawie tego przepisu orzeczenia oraz karty parkingowe, które straciły ważność w ciągu 90 dni przed 8 marca 2020 r. lub po tej dacie, cały czas obowiązują – aż do upływu 60 dni od dnia uchylenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższym ustawodawca w wyżej wspomnianej regulacji uwzględnił przepisy przejściowe zakładające stopniowe wygaszanie takich orzeczeń i kart parkingowych.

Nowe przepisy tj. art. 23 i art. 24 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw) określają 3 nowe terminy dotyczące przedłużania orzeczeń i kart parkingowych, które wygasły w czasie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego:

 1. orzeczenie lub karta parkingowa, których ważność upłynęła do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 2. orzeczenie lub karta parkingowa, których ważność upłynęła w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. orzeczenie lub karta parkingowa, których ważność upłynęła w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia (tj. do 5 sierpnia 2023r.) w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA! Wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu oraz karty parkingowe, których termin ważności będzie upływał po 6 sierpnia br., nie będą już wydłużane z mocy prawa.

Wydawanie orzeczeń dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Wydawanie orzeczeń dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski w związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi są wydawane na podstawie tych samych przepisów prawa co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.

Aktualnie nie jest planowane opracowanie i wdrożenie do stosowania przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności odrębnych od dotychczas obowiązujących zasad orzekania dotyczących obywateli Polski i cudzoziemców.

Niepełnosprawność lub jej stopień orzekane są zawsze na wniosek danej osoby. Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną np. historia leczenia, karty informacyjne z hospitalizacji, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne oraz zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim, wydane nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Ważne, aby wszelkie dokumenty zostały przedłożone w formie uwierzytelnionego tłumaczenia, a więc wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Osoby z Ukrainy nie muszą posiadać zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, aby uzyskać orzeczenie. Wystarczy jedynie, że złożą stosowne oświadczenie o miejscu swojego pobytu stałego.

Нижче подаємо текст статті українською мовою:

Рішення про інвалідність або ступінь інвалідності особам з України, які прибули до Польщі у зв’язку з воєнними діями, що тривають в Україні, видаються на основі тих самих законодавчих положень, що й для осіб з польським громадянством.

В даний час не планується розробка та впровадження для подання заяв командами для винесення рішення про інвалідність, окремо від чинних досі правил судочинства для громадян Польщі та іноземців.

Інвалідність або її ступінь оцінюється завжди за бажанням даної особи. До заяви додається медична документація, наприклад, історія лікування, інформаційні картки госпіталізації, консультації спеціалістів, психологічні висновки, у тому числі медична довідка виданий польською мовою, видана не раніше ніж за 30 днів до дати подання заяви.

Важливо, щоб усі документи були представлені у вигляді завіреного перекладу, тобто виконаного присяжним перекладачем.

Особам з України для отримання довідки не потрібно мати довідку про реєстрацію постійного місця проживання. Їм достатньо лише подати відповідну декларацію про своє постійне місце проживання.

PZOoN – druki do pobrania

PZOoN – druki do pobrania

Druki wniosków znajdują się poniżej tekstu.

UWAGA! Komplet dokumentów „na komisję” powinien zawierać:

 1. wypełniony druk wniosku o wydanie orzeczenia,
 2. wypełniony przez lekarza druk zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 3. podpisaną klauzulę informacyjną.
 4. kserokopię dokumentacji medycznej

Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć:

-fotografię o wymiarach 35×45 mm,

-kserokopię orzeczenia

Do wniosku o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

-fotografię o wymiarach 35×45 mm,

-opłatę w wysokości 21 zł – płatność w momencie składania wniosku, tylko w gotówce

Druki do pobrania poniżej w sekcji załączniki

Wydawanie kart parkingowych

Wydawanie kart parkingowych

Wzór karty parkingowej

Informacje ogólne

Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie:

 1. osobie niepełnosprawnej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej, zaliczonej:
  1. do znacznego stopnia niepełnosprawności i mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  1. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przy czym stwierdzenie spełnienia przesłanek określnych w art. 8 ust.3a pkt 1 i 2ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.) może zostać stwierdzone wyłącznie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 07-S (choroby układu krążeniowo-oddechowego) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania.

Tryb wydawania karty parkingowej osobie niepełnosprawnej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek w siedzibie Zespołu lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.
Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu ma obowiązek w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty (a nie wydać kartę w tym terminie).

Tryb wydawania karty parkingowej dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Do wniosku placówki dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 1. posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 2. prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.