Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2024 ROKU

Punkt w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 5

(siedziba PCPR, pokój nr 14)

poniedziałek- godz. 11:30 – 14:30

wtorek- godz. 15:00- 19:00

środa- godz. 15:00- 19:00

czwartek- godz. 15:00- 19:00

piątek- godz. 08:00-10:00 ,godz. 15:30-17:30

Punkt w Debrznie, ul. Ogrodowa 26

poniedziałek- godz. 08:00-10:00

wtorek- godz. 12:30-14:30, godz. 16:00-18:00

środa- godz. 12:30- 16:30

czwartek- godz. 12:00- 14:00, godz. 16:00-18:00

piątek- godz. 08:00-12:00

Szczegóły dotyczące zapisów na wizyty: ZAPISY NA WIZYTY W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Człuchowie informuje, iż 19 grudnia została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń  o stopniu niepełnosprawności.

Zakłada ona m.in. wydłużenie terminu ważności orzeczeń, którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r. (dotyczy także orzeczeń, które wygasały w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 tj. w latach 2020-2023)


Orzeczenia te zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Dodatkowo ważność do 30 września 2024 r. zachowają także karty parkingowe, nie dłużej jednak niż do wydania nowego, prawomocnego orzeczenia.

USTAWA z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Ustawa weszła w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) osobom z niepełnosprawnościami w 2024 roku będzie przysługiwało nowe świadczenie wspierające.

Zgodnie z intencją ustawodawcy celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z niepełnosprawnościami mającym największą potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia i dodatkowo uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt), wydaną przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnościami, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 87 do 100 punktów.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem  o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem  o inwalidztwie). Nie będzie miał znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie się odbywać w II etapach:

I etap – uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2024 r. można złożyć wniosek o ww. decyzję wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz kopią dokumentu poświadczającego posiadanie orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

WAŻNE! Procedura uzyskania oceny poziomu potrzeby wsparcia nie łączy się w żaden sposób z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany posiadanego przez osobę niepełnosprawną orzeczenia. Wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostają bez zmian.

Wniosek i kwestionariusz można pobrać na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod linkiem https://www.gdansk.uw.gov.pl/6942-osoby-z-niepelnosprawnosciami-zmiana-przepisow-od-1-stycznia-2024-r

Wniosek z załącznikami można składać:

elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/

pocztą tradycyjną listem poleconym na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku,

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

osobiście w formie papierowej w siedzibie WZOoN w godzinach 8-15 – ul. Smoluchowskiego 18 F

– za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekaże wniosek wraz z kwestionariuszem do Zespołu Wojewódzkiego w terminie nieprzekraczającym 7 dni,

II etap – złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:
– Platformę PUE ZUS
– Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
– Bankowość elektroniczną

Szczegółowych informacji dotyczących:

-decyzji o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia udziela Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim – tel. 58 3077408; fax: 58 3053697, e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl

-uzyskania prawa do świadczenia wspierającego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych – tel. 22 560 16 00

– wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego pod numerem telefonu 22 245 61 00. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00

-świadczenia wspierającego można znaleźć na stronie internetowej: ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE KROK PO KROKU – GOV.PL