Programy i strategie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Człuchowskiego 2021-2030 dostępna TUTAJ oraz w załączniku do pobrania.

Uchwała Rady Powiatu nr XXXIX/242/2021 z dnia 30 września 2021 r. – w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie człuchowskim na lata 2021 – 2030 dostępna TUTAJ

Program korekcyjno-edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny

Organizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Program ten skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie i ma na celu pomoc tym osobom w zaprzestaniu jej stosowania.

Program skierowany jest do osób, które:

-zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,

-w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie,

-są sprawcami przemocy w rodzinie, a uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej- jako uzupełnienie podstawowej terapii,

-w wyniku osobistej decyzji samodzielnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie,

Kandydatami do programu mogą być osoby pełnoletnie, które uznają fakt stosowania przez nich przemocy we własnej rodzinie, nie mające aktywnych objawów choroby psychicznej oraz osoby, które zachowują abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu bądź innych środków odurzających, w pierwszej kolejności powinny zostać skierowane na terapię uzależnienia.

Kandydaci do programu mogą zgłaszać się przez cały rok w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 5, bądź telefonicznie pod numerem 59 834 51 47.

Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek

Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek

PLACÓWEK NA PODSTAWIE ART. 88 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania z tego zakresu realizuje pracownik socjalny Ewelina Chojnacka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Pomocą obejmuje się osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,  w przypadku, gdy umieszczenie w w/w instytucjach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc ma na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną (poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, wspieranie w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym, motywowanie do kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji), a także pomocą:

  1. pieniężną na kontynuowanie nauki –  wynosi 551.10 zł miesięcznie i przyznaje się  na  czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat,
  2. pieniężną na usamodzielnienie:

-wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

a) 400% podstawy (7.348,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

b) 400% podstawy (7.348,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat;

c) 200% podstawy (3.674,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;

d) 100% podstawy (1.837,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.

-wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

a) 300% podstawy (5.511,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat;

b) 200% podstawy (3.674,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;

c) 100% podstawy (1.837,00zł) – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od roku do dwóch lat.

Pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:

a) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (200% x 776 zł = 1 552 zł),

b) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (200% x 600 zł = 1 200 zł).

3. na zagospodarowanie – wartość ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy (5.511,00zł).

Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej

Jeśli jesteś w sytuacji kryzysu, szukasz pomocy, porad, wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w ramach którego bezpłatnie można skorzystać z pomocy:

– psychologicznej

– terapeutycznej

– poradnictwa socjalnego

– prawnej

Skontaktuj się z nami:

– osobiście – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

– telefonicznie pod numerem telefonu: 59 834 51 47

Dodatkowo w sytuacji kryzysowej masz także do dyspozycji infolinie ogólnopolskie:

– Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, telefon kontaktowy, całodobowy: 800-12-00-02

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu pod nr telefonu 116 111

– Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym dostępny w dniach: poniedziałek-piątek 14.00-22.00 pod nr 116 123

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Zadania z tego zakresu realizuje pracownik socjalny Ewelina Chojnacka.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Wniosek składa się do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania  osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.

Na terenie powiatu człuchowskiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej w Czarnem przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom ten posiada do dyspozycji 199 miejsc.

Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przestępstwem członkom ich rodzin oraz świadków przestępstw

Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przestępstwem członkom ich rodzin oraz świadków przestępstw

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj z:
• bezpłatnej pomocy prawnej radców prawnych, tłumaczy językowych, w tym migowego;
• bezpłatnych konsultacji psychologicznych – indywidualnych i grupowych;
• pomocy osoby pierwszego kontaktu;
• pomocy materialnej, w tym bonów żywnościowych, towarowych, dopłat czynszowych czy zakupu sprzętu medycznego.
Nasza pomoc jest skierowana do każdego, kto został pokrzywdzony przestępstwem, w tym również do członków rodziny osoby pokrzywdzonej. Jeśli nie wiesz czy doznana przez Ciebie krzywda jest przestępstwem – skontaktuj się z nami!
Świadkom przestępstw jesteśmy w stanie zaoferować bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz pomoc osoby pierwszego kontaktu !
Najczęstsze przestępstwa:
• uszkodzenia części ciała w bójce, pobiciu;
• stosowanie gróźb karalnych;
• gwałt, wykorzystywanie seksualne;
• przemoc fizyczna, psychiczna i materialna, w rodzinie, w pracy, w domu;
• kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia bądź jego zniszczenie (spalenie);
• brak płatności alimentów przez zobowiązanego;
• wypadki komunikacyjne, błędy w leczeniu medycznym;
Skontaktuj się z nami:

  1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Słupsku, al. Jana Pawła I11, lok. 745, tel.: 690 489 658, e-mail: slupsk@interios.org.pl
  2. Lokalny Punkt w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Stołem), tel.: 690 489 654, e-mail: lebork@interios.org.pl
  3. Lokalny Punkt w Bytowie, ul. Podzamcze 34 (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Stołem), tel.: 690 489 654, e-mail: bytow@interios.org.pl
  4. Lokalny Punkt w Ustce, tel.: 690 489 654, e-mail: ustka@interios.org.pl
  5. Lokalny Punkt w Chojnicach, ul. Strzelecka 31A lok. 5, tel.: 798 742 794,
    e-mail: chojnice@interios.org.pl
  6. Lokalny Punkt w Człuchowie, ul. Szczecińska 4, tel.: 798 742 794,

e-mail: czluchow@interios.org.pl